menu
 

VIRTUÁLNÍ REALITA ARGENTINSKÁ

Praha 7 Holešovice

VR ARGENTINSKÁ
OBJEDNÁVKA
KDE JSME

AK28 Febet s.r.o.

jednatel: Jakub Jirásek

mobil: +420 603 183 590

technická podpora:

mobil: +420 739 804 919

mail: febet@febet.cz

skype: febet

ičo: 27868575

dič: CZ27868575

sidlo:

Argentinská 1139/28

Praha 7, Holešovice

170 00

zapsáno Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 122888


PROVOZNÍ ŘÁD

Virtuální Realita Argentinská

1. Vstupem do prostor firmy Febet, s.r.o. – provozovatelem Virtuální reality Argentinská – vyjadřujete svůj souhlas s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Vždy dbejte pokynů provozovatele. Pokud pokyny provozovatele nebudete respektovat, nebo se budete nevhodně chovat (především rušit či svým chováním ohrožovat jiné návštěvníky nebo nevhodným způsobem používat vybavení firmy, může vás provozovatel vykázat z prostor bez náhrady.
3. Nepoužívejte náhlavní soupravy pro virtuální realitu, pokud jste unavení, pod vlivem návykových látek, v těhotenství nebo pokud máte zdravotní obtíže jako epilepsii, nebo závažné srdeční obtíže a podobně. V případě nejistoty, zda váš zdravotní stav umožňuje používání zařízení pro virtuální realitu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Prostudujte si zdravotní omezení používání náhlavních souprav v manuálu výrobce zařízení, který je kdykoliv k dispozici v prostorách firmy. Také nepoužívejte vybavení firmy, pokud trpíte nakažlivou nemocí nebo jste v karanténě.
4. Návštěvník je povinen se k zařízení chovat tak, aby nezpůsobil jeho poškození. V případě, že mu zařízení upadne, by ho okamžitě měl přestat používat a přivolat odpovědnou osobu na kontrolu zařízení.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou viditelně poškozená a pokud jsou ovladače mimořádně teplé nebo z nich vytéká tekutina. V takovém případě ovladače okamžitě odložte a přivolejte odpovědnou osobu.
6. Při používání náhlavních souprav nejezte, nepijte a nekuřte.
7. Upozorňujeme, že za určitých okolností může zařízení zprostředkovávající virtuální realitu způsobovat například nevolnost, bolest hlavy či očí. V případě, že začnete pociťovat nějaké nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat.
8. Mládež do patnácti let věku může zařízení používat jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby. Pro děti do dvanácti let se nedoporučuje používat náhlavní soupravy déle než patnáct minut v kuse.
9. Střídání více osob na jedné konzoli v rámci jedné seance je možné, mladším uživatelům střídání přímo doporučujeme, a to z toho důvodu, že se díky pauzám sníží pravděpodobnost nežádoucích vedlejších projevů (nevolnost, bolest hlavy apod.)
10. Zařízení pro virtuální realitu může způsobovat rušení některých elektronických zařízení. To může být nebezpečné například pokud používáte kardiostimulátor.
11. V případě, že návštěvník poškodí zařízení nebo prostory firmy, zavazuje se uhradit vzniklou škodu v plné výši.
12. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník sám.
13. Otevírací doba může být operativně upravena, například v případě, že zařízení bude vyžadovat neodkladnou údržbu.
14. Některé aplikace na konzoli virtuální reality vyžadují vlastnictví účtu na službě Stream. Doporučujeme si tedy vlastní účet založit ještě před návštěvou provozovny.
15. Uživatel je povinen se před použitím zařízení seznámit podmínkami používání konzolí virtuální reality, především s bezpečnostními a zdravotními riziky a chovat se v souladu s doporučeními která z nich pramení. Tyto podmínky jsou dostupné buď na stránkách výrobce zařízení nebo na požádání přímo v provozovně.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje prodávajícího:
Název: Febet s.r.o.
Sídlo: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1139/28, PSČ 170 00
IČ: 27868575
Zapsaná: Městským soudem v Praze odíl C, vložka 122888
Telefon: +420 739 804 919
Email: febet@febet.cz
Kontaktní adresa: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1139/28, PSČ 170 00
Provozní doba:
2. Předmětem prodeje je zprostředkování zážitků virtuální reality a přístupu a využívání předváděcího centra virtuální reality provozovaného v rámci PC obchodu. Taktéž prodej dárkových poukazů na tyto služby. Cena včetně DPH a všech poplatků je 350 Kč/hod. ( Jsme plátci DPH!) Stálým zákazníkům je nabízen program slev. Platba přímo v provozovně je možná pouze v hotovosti. Platba bankovním převodem je možná jen před využitím služby.
3. Služba je poskytována v provozovně v Argentinské ulici číslo 28, Praha – Holešovice. Pokud se kupující nedostaví do provozovny v čase, na který si službu rezervoval, nemusí mu být služba poskytnuta v plném rozsahu objednávky, nebo mu nemusí být poskytnuta vůbec, pokud by poskytování služby omezilo jiné zákazníky nebo vedlo k významnému porušení provozní doby poskytovatele služby.
4. Zrušení objednávky je možné e-mailem nebo telefonicky.
5. Pokud zákazník není se službou spokojen nebo nemůže službu využívat například ze zdravotních důvodů, je povinen okamžitě přerušit užívání služby. Musí tak však učinit nejpozději do patnácti minut od začátku používání služby. Později již na reklamaci nebude brán zřetel a zákazník musí objednanou službu zaplatit, i když ji nevyužil v plném rozsahu. V případě nepodstatné vady služby (například odstranitelné závady na: hardware/software/internet) má zákazník nárok na přiměřenou slevu.
6. Reklamace budou vyřizovány přímo v provozovně a musí být podány v souladu s článkem 5.
7. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
8. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
9. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Hernu Virtuální Realita Argentinská provozuje firma Febet, s.r.o. Argentinská 1139/28 Praha 7, Holešovice 170 00, mobil: +420 739 804 919, mail: febet@febet.cz, skype: febet, www.febet.cz, ičo: 27868575, dič: CZ27868575, zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122888 Mládež do patnácti let pouze v doprovodu dospělé osoby. Citlivým jedincům se při použití konzole virtuální reality může například dělat špatně – blíže se seznamte s podmínkami použití konzole buď dopředu na internetu, nebo přímo v herně. Jsme plátci DPH!